Doprava a životní prostředí

 1. Na základě aktuálně zpracovávané studie provést rozšíření parkovacích zón v nejvíce krizových lokalitách a provést analýzu dalšího rozvoje parkovacích zón ve spolupráci s Hlavním městem Praha.
 2. Nesnižovat celkový počet parkovacích míst v Praze 4 a provést analýzu možnosti zlepšení parkování v Praze 4.
 3. Hledat technologie k navýšení počtu parkovacích míst na parkovištích vlastněných městskou částí.
 4. Podporovat rozvoj bezemisních nebo nízkoemisních dopravních prostředků.
 5. Politicky podporovat výstavbu nových P+R na okraji území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji.
 6. Podporovat udržitelnou dopravu a její prvky například v podobě bikesharingu či rozvoj cyklistické infrastruktury a cykloopatření. Za tím účelem hledat a zavádět opatření, která učiní udržitelnou dopravu atraktivnější pro ty, kteří jsou ochotni zanechat automobil doma.
 7. Spustit projekt výsadby stromů, instalace vodních prvků a rozvoje vodních a parkových ploch.
 8. Podpořit revitalizaci vodních toků, hospodaření s vodou (například retenční nádrže), zelené střechy a revitalizace vnitrobloků.
 9. Dál rozvíjet chodníkový program.
 10. Nainstalovat mobiliář potřebný pro provoz městské části, jako jsou například pítka či cyklostojany, včetně včasné údržby stávajícího mobiliáře.
 11. Podpořit budování opatření ke zklidnění dopravy, snížit počet projíždějících tranzitních vozidel a případně zároveň zvýšit počet parkovacích míst.
 12. Podpořit stavbu metra D jako prioritní dopravní stavbu.
 13. Podmínit výstavbu tramvajových tratí analýzou potřebnosti tak, aby tramvajové tratě vznikaly tam, kde mají skutečný přínos.
 14. Ve spolupráci s občany připravit požadavky na zlepšení obslužnosti MHD.
 15. Provést kroky ke snížení hlukové zátěže.
 16. Zajistit pravidelná měření emisí na kritických místech Prahy 4.
 17. Podpořit ztišení páteřních komunikací na celém území Prahy 4 vhodnými prostředky minimalizujícími škodlivé dopady na obyvatele.
 18. Zajistit zpracování Dopravní studie pro jižní sektor Prahy 4, který analyzuje dopady nové výstavby z hlediska dopravy. 
 19. Nepodpořit zvyšování kapacity Vídeňské ulice pro automobilovou dopravu.
 20. Pokračovat v realizaci projektu Bezpečné cesty do škol.
 21. V rámci rozpočtových možností zadávat studie oprav a revitalizace ulic, které TSK nepovažuje za páteřní, tudíž je nehodlá opravovat, a na základě těchto studíí potom žádat Magistrát o granty na opravu.
 22. V duchu generelu veřejných prostranství  zadat studii, jak zlepšit prostředí klíčové křižovatky v Podolí a to je ta nad DPS, Podolská x Na Dolinách.