Kompostujme bioodpad

Množství směsného odpadu vyprodukovaného za jeden rok se v celé Praze pohybuje kolem 257 000 tun. Vezmeme-li v úvahu, přibližné 30 % a více z tohoto objemu připadá na biologický odpad, zjistíme, že v metropoli se vyprodukuje ročné více než 75 000 tun bioodpadu. Praha 4 je nejlidnatější a rozlohou druhou největší městskou částí v hlavním městě. Na jejím území se nachází řada parků a výstavba je z velké části tvořena rodinnými domky a vilkami se zahradou. Když připočteme sídlištní zeleň, nikoho nemůže překvapit, že u nás vznikne každoročně velký objem bioodpadu. Co s ním?

Snižme množství odpadu

V současné době putuje velká část do spalovny. Ekologicky a ekonomicky výhodnou alternativu představuje kompostování, přičemž výsledný produkt - kompost - je dobře využitelnou kvalitní surovinou, která je použitelná Pti zlepšování vlastností půdy. Je možné ho využít jako mulčovací drť nebo pro obohacení půdy v parcích, v plochách sídlištní zelené nebo pro potřebu obyvatel městské části v jejich zahrádkách. Hlavním důvodem, proč v dnešní době kompostovat, je potřeba oddělené shromažďovat biologicky rozložitelný odpad a snižovat množství odpadu ukládaného na skládky nebo spalovaného ve spalovnách. Pokud není vytříděn, končí biologický odpad často jako součást směsného komunálního odpadu na skládce, kde při jeho následném anaerobním rozkladu dochází k úniku skládkového plynu obsahujícího velké množství metanu, který je významným skleníkovým plynem. Naproti tomu odpad zpracovaný kompostováním prochází především aerobním rozkladem, který atmosféru nezatěžuje.

Uvažujeme o kompostárně

Protože hlavní město Praha plánuje v dohledné době zavedení celoplošného sběru bioodpadu z domácností, můžeme u nás v Praze 4 začít přemýšlet o možnostech výstavby kompostárny na principu fermentorů, které zpracovávají biologicky rozložitelný odpad v uzavřených prostorech, a nemají tedy žádné negativní dopady na své okolí. V případě realizace kompostárny tohoto typu by obyvatelé naší městské části, ale i místní podnikatelé měli možnost odkládat biologický odpad, především trávu, listí, větve, piliny, další dřevěné zbytky, hlínu, ale i gastroodpad, kaly, sedimenty a další v blízkosti svého bydliště a za to naopak získat kvalitní kompost či mulčovací drť pro své potřeby.