Oficiální usnesení o otevírání radnice

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
usnesení 8. zasedání ze dne 17.04.2019
číslo 8R-321/2019

k záměru zveřejňování dat na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
záměr zveřejnit seznam majetku městské části Praha 4 na celoměstském portálu otevřených dat „opendata“ hlavního města Prahy

II. u k l á d á
1. vedoucímu odboru obecního majetku
a) projednat obsah a rozsah zveřejňovaných dat
b) předložit návrh přehledu majetku městské části Praha 4 ke zveřejnění na celoměstském portálu opendata hlavního města Prahy ke schválení
2. vedoucí odboru hospodářské správy
prostřednictvím oddělení informačních a komunikačních technologií, zajistit metodiku postupu zveřejňování dat na celoměstském portálu „opendata“ hlavního města Prahy

T: 30. 8. 2019

Předkladatel: Mgr. Lukáš Zicha, místostarosta MČ Praha 4

 https://www.praha4.cz/k-zameru-zverejnovani-dat-na-celomestskem-portalu-pro-otevrena-data-hl-m-Prahy.html