Ruské kolo na 2 měsíce nám nevadí, ale tajný způsob projednávání ANO!

Ruské kolo je běžnou atrakcí v mnoha evropských metropolích. Bývá obvykle umístěno v lokalitách s co nejlepším výhledem na městské dominanty. To jistě podolské kolo splňuje. Ač lze souhlasit s jeho umístěním, nelze přijmout naprosto šokující okolnosti jeho výstavby. Obrovským problémem je totiž utajený způsob projednání místostarostou za dopravu Zdeňkem Kováříkem z ODS. Vzhledem k velikosti stavby je v podobných případech zcela legitimní informovat o jejím průběhu občany dotčeného území, kteří by se k její výstavbě mohli vyjádřit. Naprosto standardní je totiž v takových případech projednání s poradním orgánem, jímž je komise dopravy. Místostarosta Kovářík však neobešel pouze občany jím spoluřízené městské části, nýbrž pravděpodobně i své koaliční partnery z ANO i TOP09. Došlo tak ke zcela absurdní a ostudné situaci, kdy zřejmě ani jeho kolegové z rady o stavbě této atrakce netušili.

Přestože se jedná o stavbu na soukromém pozemku k ohlášení stavby je nutno doložit:

  1. souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a,
  2. územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,
  3. závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4,
  4. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

Více o nové atrakci Prahy 4 v Podolí: