Transparentní radnice a moderní služby

 1. Pokračovat a dále rozvíjet nástroje jmenovitého hlasování rady, se zápisem a možností uvést odůvodnění svého rozhodnutí.
 2. Pokračovat v přímých přenosech zasedání zastupitelstva pomocí internetu a zavést záznam z jednání zastupitelstva dostupný občanům i následně ze záznamu, při dodržení požadavků obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů (např. formou vystřižení osobních údajů).
 3. Zavést rozklikávací rozpočet až na úroveň jednotlivých faktur.
 4. Zajistit, aby podklady jdoucí na jednání rady a zasedání zastupitelstva byly k dispozici všem zastupitelům i veřejnosti minimálně týden předem v elektronické a bude-li to možné i ve strojově čitelné podobě, jinak nebude možné, aby byl takový materiál předložen. V odůvodněných případech lze udělat výjimku z tohoto pravidla pro materiály na jednání rady.
 5. Zveřejňovat v souladu s platnými předpisy všechny platné smlouvy městské části, jejich příspěvkových organizací i obchodních společností ovládaných městskou části v registru smluv, a na žádost i jakoukoliv smlouvu uzavřenou před účinností zákona o registru smluv. Výjimky jsou možné u prodejních smluv, je-li to právně přístupné.
 6. Bude-li to technicky a právně možné, zveřejnit datové sady městské části v Národním katalogu otevřených dat (zejména data o dopravě, MŠ a ZŠ, hřištích, kulturních akcích apod.)
 7. Ucházet se o to, aby městská část vstoupila do spolku Otevřená města a aktivně se podílela na meziobecní spolupráci v oblasti otevřené veřejné správy.
 8. Zveřejňovat proces řešení občanských podnětů.
 9. Zavést možnost objednat se na úřad (včetně on line možnosti) na konkrétní časové rozpětí. Zřídit interaktivní webové stránky, které umožní i na mobilním zařízení provést procesem požadované agendy.
 10. Umožnit občanům hodnotit služby úřadu online včetně zavedení mobilní a webové aplikace, pomocí které budou mít občané možnost on-line nahlásit problémy.
 11. Nabídnout občanům komfortní metody odběru relevantních zpráv o běžné činnosti úřadu i z úředních desek.
 12. Zajistit zcela nezávislou činnost Úřadu městské části Praha 4 v souladu s obecně závaznými právními předpisy a etickými pravidly a obsazovat jednotlivé pozice v souladu s platnou legislativou.
 13. Zpracovat analýzu komunikace MČ Praha 4 směřovanou na její občany, zaměřenou na analýzu webu a časopisu včetně průzkumu spokojenosti uživatelů a čtenářské ankety. Na základě analýzy provést redesign (modernizaci) časopisu i webu.
 14. Zachovat redakční radu časopisu Tučnák, jež se bude nově skládat z 10 členů.  Každá z koaličních stran jmenuje 2 členy, 3 členy jmenují opoziční zastupitelské kluby rovným dílem. Posledním členem bude tiskový mluvčí MS Praha 4, který bude této radě předsedat.
 15. Zřídit mediální radu, která bude mít 1 člena z každé koaliční strany a jejímž úkolem bude dohlížet na PR městské části Praha 4. 
 16. Poskytnout v Tučňáku přiměřený prostor pro všechny zastupitelské kluby včetně klubů opozičních, jakož i prostor názorům občanů městské části Praha 4. V každém vydání Tučňáků budou mít stejný prostor starosta a všichni místostarostové či místostarostky, a to vždy společně na jednom listě.
 17. Zřídit všechna jednání komisí a výborů jako přístupná veřejnosti, v rozsahu maximálně přípustném podle obecně závazných právních předpisů. Pozvání bude zavčasu zveřejněno a rozesláno. Všechny zápisy z jejich jednání pak budou zveřejněny na webových stránkách.