Transparentní veřejné zakázky a výběrová řízení

  1. Zvýšit podíl zakázek uzavíraných pomocí veřejných výběrových řízení. U zakázek malého rozsahu nad stanovenou hranici, která bude podstatně nižší, než je v současnosti (minimálně nad 500 000 Kč bez DPH), budeme požadovat umožnění přihlášení se do výběrového řízení i pro neoslovené dodavatele a zveřejňování účastníků zadávacího řízení. Výjimky z tohoto procesu budou moci být zejména výjimky obdobné výjimkám, které platí pro možnost zadání zakázky JŘBU nebo z důvodu časové tísně.
  2. Veřejné zakázky budeme přidělovat pouze společnostem, u kterých bude, v souladu s obecnými předpisy, znám jejich konečný majitel.
  3. U zakázek se zvlášť složitým předmětem plnění realizovat provedení veřejné konzultace zadávacích podmínek před zahájením zadávacího řízení a zveřejňovat seznam poddodavatelů poskytnutý účastníky zadávacího řízení.
  4. Transparentně zveřejňovat veřejné zakázky v dostatečném časovém předstihu odpovídajícím rozsahu zakázky, a to takovými formami, aby byla informace o výběrovém řízení co nejdostupnější pro každého soutěžitele, který by mohl zvažovat podání nabídky.
  5. Provádět otevřená výběrová řízení na pozice ředitelů příspěvkových organizací městské části i na členy představenstev obchodních společností ovládaných městskou částí a jejich vrcholový management. Do dozorčích rad nominují své odborníky zástupci koaličních stran a ve vhodných případech bude umožněna účast i odborníkům stran opozičních.
  6. Provést audit stávajících dlouhodobých smluvních vztahů a jejich přesoutěžení, bude-li to potřebné v zájmu hospodárnosti a dobré správy.
  7. Provést revizi směrnice o zadávání veřejných zakázek s inspirací dle hodnocení zIndex.