Územní rozvoj

 1. Vyžadovat důsledné, nikoliv formální, vypořádání již podaných připomínek městské části k návrhu nového územního plánu (Metropolitního plánu). V případě, že připomínky nebudou řádně vypořádány, požadovat zpracování nového zadání.
 2. Setrvání Prahy na seznamu UNESCO je pro nás zásadní. Budeme usilovat o to, aby nepřiměřená výstavba nejen na Pankrácké pláni nezpůsobila její vyřazení.
 3. Zahájit zpracování podrobných regulačních plánů nebo územních studií z hlediska zeleně, dopravy a možností budoucího stavebního rozvoje na vytipované nejproblémovější lokality MČ Praha 4. Z hlediska výstavby preferujeme výstavbu bytů a potřebné občanské vybavenosti před stavbou dalších kancelářských budov.
 4. Usilovat o plnou opravu terasy nad stanicí metra Budějovická a plné otevření souvisejícího vestibulu s případným vypsáním architektonické soutěže na realizaci nového řešení. Odpovědné za realizaci tohoto bodu jsou zejména koaliční strany mající zastoupení i v zastupitelstvu hl. m. Prahy.
 5. Podporovat živé město obecně a lepší propojení business center.
 6. V odůvodněných případech prosazovat používání smluv o spolupráci a rozvoji městké části a prosazování spolupodílení se developerů na výstavbě zařízení občanské vybavenosti (zejména školek, veřejných parkovišť, veřejné zeleně a jiného veřejného vybavení). Koaliční strany zastoupené v Zastupitelstvu Hlavního města Prahy budou usilovat o svěření pořizování regulačních plánů městským částem.
 7. Nepodpořit společný podnik pro metro D v jeho navržené podobě. Prosazovat regulační plány nebo územní studie v okolí stanic metra a na dalších rozvojových plochách s cílem zabránit naddimenzované výstavbě. Koaliční strany zastoupené v Zastupitelstvu Hlavního města Prahy budou usilovat o svěření regulačních plánů městským částem.
 8. Prosazovat regulační plány nebo územní studie i pro další území v rámci městské části, kde se to ukáže být potřebné z důvodu regulace budoucí výstavby nebo ochrany stávajícího rázu zástavby.
 9. Podporovat výstavbu jediného mostu přes Vltavu na území Prahy 4, který bude určen pro MHD, pěší a kola, nikoliv pro automobilovou dopravu.
 10. Schválit generel veřejných prostranství vycházející z posledního návrhu generelu s úpravami ve prospěch rozšíření zeleně veřejných prostranství a doplnění místních prostranství. Konkrétně k vyznačení Jalodvorské louky a Parku V Zápolí plochou, nikoliv bodem, s možností dočasného omezení během výstavby metra D.
 11. Nepodporovat prodej ploch izolační zeleně s výjimkou pouze ve výjimečných případech výstavby s jasnou přidanou hodnotou pro občany městské části.
 12. Podpořit hl. m. Prahu v zakrytí Spořilovské ulice a případně pouze takové úpravy stávajícího projektu, které neohrozí jeho realizaci a poskytnou obyvatelům vyšší ochranu proti znečištěnému ovzduší při podobných nákladech.
 13. Prosazovat humanizaci a zklidnění Severojižní magistrály. Do doby dokončení pražského okruhu však radikální změny, jako je například zrušení mimoúrovňového křížení ulic Táborská a 5. Května, zůstanou ve fázi zpracovaného projektu. 
 14. Propojovat plochy zeleně, aby navazovaly v rámci celoměstského systému zeleně, biokoridorů a izolační zeleně.
 15. Zvyšovat bezpečnost zejména v okolí mateřských a základních škol hlavně realizací přechodů pro chodce (např. Mezivrší, V Štíhlách, Podolská, Hlavní).
 16. Personálně posílit oddělení územního rozvoje.
 17. Podporovat ochranu stávající kvality bydlení např. z hlediska prosvětlení a oslunění.
 18. Zohledňovat zájmy místních občanů a sousedů při umísťování nových staveb a reflektovat diskusi s veřejností se snahou přijímat konkrétní opatření pro konkrétní oblasti a včetně podpory občanské společnosti.
 19. Realizovat významné veřejné stavby na základě architektonických soutěží.
 20. Investovat do obnovy bytového fondu městské části a podporovat oživování některých ulic.