Velebení za 744.997 Kč

Vážený pane zastupiteli,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), obdržel dne 23. 12. 2019 prostřednictvím e-mailových adres tajemníka Úřadu městské části Praha 4 a radních městské části Praha 4 pod názvem „FW: Výpis z účtu – platba Tessina – ŽÁDOST PODLE 106/1999“ Vaše podání, které eviduje pod čj. 158/106/2019, v rámci kterého žádáte o poskytnutí informace dle InfZ, v přesném znění žádosti:

  1. Kdy byla provedena a v jaké výši platba ve prospěch společnosti Tessina, s.r.o. za akci Svatováclavské velebení 2019 a prosím o kopii výpisu z účtu městské části, ze kterého bude předmětná platba vyplývat.
  2. Kdo a kdy výše uvedenou platbu ve prospěch společnosti Tessina, s.r.o. odsouhlasil.
  3. Kdo, kdy a podle jakých kritérií vybral okruh subjektů, které byly osloveny v souvislosti s pořádáním akce Svatováclavské velebení.

(dále jen „žádost“)
Úřad městské části Praha 4 jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ Vám na základě podkladů a informací sdělených Odborem kultury, sportu a dotační politiky Úřadu městské části Praha 4 k Vaší žádosti sděluje následující:

  1. Platba ve výši 744.997 Kč byla v souladu s platebními podmínky smlouvy č. SML/2019/0770/OKS a na základě faktury dodavatele č. 20190232 proplacena dne 29. 10. 2019. Kopii výpisu z účtu Vám zasíláme v příloze tohoto dokumentu
  2. Operaci schválila dne 9. 10. 2019 Mgr. Daniela Kazdová, vedoucí Odboru kultury, sportu a dotační politiky Úřadu městské části Praha 4 a dne 29. 10. 2019 Ing. Henrieta Stelmachová, vedoucí Odboru finanční správy Úřadu městské části Praha 4. Kopii průvodky faktury Vám zasíláme v příloze tohoto dokumentu.
  3. Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána zadavatelem veřejné zakázky pod č. VZM/19/030 dne 1. 7. 2019 oslovením šesti pro tento předmět zakázky kvalifikovaných uchazečů.“