Zásady ochrany osobních údajů a cookies

S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně.  Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu a podrobně vás o tom informujeme. 

Správce údajů

Správcem osobních údajů je hnutí Starostové a nezávislí, IČ: 26673908, se sídlem Malostranské nám. 266/5, Praha 1, 118 00, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem.

Které osobní údaje shromažďujeme a pro které účely

V  rámci evidence členů a příznivců STAN shromažďujeme a  zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa korespondenční
 • E-mail
 • Telefon

U odběratelů newsletteru STAN Praha 4, kteří nepatří zároveň do výše uvedených dvou skupin, shromažďujeme a  zpracováváme:

 • E-mailová adresa

U všech návštěvníků webu stanpraha4.cz shromažďujeme a zpracováváme následující data:

 • IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)
 • Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies (viz kapitola Cookies).
 • Pro webovou analytiku webu stanpraha4.cz využíváme Universal Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení našich služeb. 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů

Účely, které souvisejí s provozováním webu, spolková činnost v  souvislosti se členstvím fyzické osoby v hnutí Starostové a nezávislí. Osobní údaje tak využíváme například za účelem komunikace se zájemci či  členy místního klubu STAN Praha 4 a hnutí STAN.

Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a  zpracováváme

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k  tomu mít vždy alespoň jeden z  tzv. právních titulů. V  našem případě pracujeme s  těmito čtyřmi tituly.

Plnění darovací smlouvy
Když se rozhodnete hnutí darovat peněžní nebo věcný dar, abychom mohli darovací smlouvu adekvátně plnit, potřebujeme k  tomu znát některé vaše osobní údaje.

Plnění právní povinnosti
Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky. V  našem případě se například jedná o účetnictví.

Oprávněný zájem
Jako právní subjekt chceme i nadále zkvalitňovat poskytované služby, případně vyvíjet a poskytovat služby nové. Stejně tak se chceme v  případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Jednotlivé činnosti, které vedou k  naplnění výše zmíněných snah, lze chápat jako náš oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání webové analytiky pro potřeby zkvalitňování a rozvíjení našich služeb nebo uchovávání komunikace pro potřeby případných reklamací.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V případech, kdy nemůžeme využít jiný oprávněný titul, vás vždy žádáme o souhlas. Souhlas se zpracováním můžete odmítnout a také kdykoliv odvolat. 

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění právní povinnosti po dobu stanovenou legislativou. U údaje, které zpracováváme na základě jiných právních titulů, je doba zpracování následující.

Členové a příznivci Starostové a nezávislí
Informace o členech a příznivcích budeme držet po dobu existence hnutí.

Odběratelé newsletteru
Váš e-mail budeme zpracovávat po dobu existence našeho newsletteru nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Návštěvníci webu
Informace o návštěvních webu budeme zpracovávat po dobu existence společnosti.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a  provedeme jejich vymazání. 

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před  jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

Fyzické zabezpečení a elektronické zabezpečení
Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji.
Naše kancelář je zabezpečena bezpečnostními zámky.

Procesní zabezpečení
Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s  vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s  nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.

Personální zabezpečení
Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s  vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Kdo vaše data zpracovává

Vaše osobní údaje pro nás zpracovává několik subjektů, tzv. zpracovatelů, které uvádíme níže v  přehledu. Všichni zpracovatelé splňují přísné podmínky v  oblasti zabezpečení dat a  vaše osobní údaje pro nás zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smluvních podmínek.

Pod pojem zpracování patří systematické činnosti, jako je například shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, vyhledávání osobních dat, stejně jako ukládání údajů na nosiče informací nebo jejich likvidace. 

Zpracovatelé, kteří pro hnutí Starostové a nezávislí zajišťují analytické a marketingové služby:

Perspectivo s.r.o.
IČ: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112 – 150 00 Praha 5,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C

Zpracovatelé, kteří pro hnutí Starostové a nezávislí zajišťují technické služby:

Perspectivo s.r.o.
IČ: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112 – 150 00 Praha 5,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování 

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů:

Starostové a nezávislí
Malostranské nám. 266/5
118 00 Praha 1

Požadované informace, resp. vyjádření, vám poskytneme bez zbytečného odkladu. Maximální lhůta pro odpověď je měsíc od obdržení žádosti. 

Cookies

Co jsou soubory cookies a k  čemu slouží

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a  při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru. 

Díky souborům cookies dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k  těmto účelům: 

 • K identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí – například zapamatování přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce. 
 • Pro analytické a marketingové účely – například pro sledování výkonu jednotlivých zdrojů návštěvnosti (z přirozeného vyhledávání, ze sociálních sítích, z  newsletteru apod.), k cílené reklamě na základě navštívených částí webu apod. 

Typy cookies

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V  praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení. 

Cookies z hlediska platnosti 

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web. 
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců. 

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří 

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu. 
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k  zacílení reklamy na jiných stránkách.  

Cookies z hlediska účelu 

 • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v  různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek. 
 • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely. 
 • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami. 
 • Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod. 

Cookies na webu stanpraha4.cz

Na webu www.stanpraha4.cz používáme následující cookies: 

 • Název, Společnost, Typ, Platnost 
 • Universal Analytics, Google Inc., Analytické, Trackovací/remarketingové, Dlouhodobé/Krátkodobé 

Jak zamezit ukládání souborů cookies

Tím, že www stránky stanpraha4.cz používáte, souhlasíte s  ukládáním souborů cookies do  svého zařízení. Pokud chcete pokračovat v  prohlížení bez  využívání cookies, máte dvě možnosti, jak  se ukládání těchto souborů vyhnout. Ve  svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení.  Jak postupovat najdete v  nápovědách příslušných webových prohlížečů.  

 • Google Chrome 
 • Internet Explorer 
 • Microsoft Edge 
 • Mozilla Firefox 
 • Opera
 • Safari (iPhone, iPad, iPod) 
 • Safari (Mac) 
 • Prohlížeč Seznam 

Upozorňujeme však, že  př i úplném zákazu cookie může dojít k  narušení funkčnosti webových stránek www.stanpraha4.cz